Szerződés fordítás, szakmai lektorálás

2017 június 13, kedd

A szakmai lektorálás a szakfordítás fontos kiegészítője, melyet egy adott szakterület pontos ismerője végez és kifejezetten az adott szakterület speciális terminológiájának ellenőrzésére irányul. A szaklektor összeveti a forrásszöveget a célszöveggel és ellenőrzi annak szókincsét, a szövegkonzisztenciát, a fordítás pontosságát, fordítás Debrecen. Lektorálásra legtöbbször a műszaki területeken íródott marketing szövegek, szerződések fordítása, nyilvánosan publikált jogi szövegek,adószakértői fordítások, tőzsdei és tudományos szakterületeken elért újítások, elemzések felfedezések esetében  van szükség.

Mire kell különleges figyelmet fordítani jogi szövegek fordítása esetén?

2017 június 8, csütörtök

A jog témaköre különleges figyelmet érdemel, hiszen az élet bármely területéről származó szerződés, tanúsítvány vagy hasonló dokumentum szinte mindig tartalmaz jogi vonatkozást. Akár egy műszaki szöveg is utalhat valamely paragrafusra ezzel szükségessé téve a jogi szakfordító szükségességét.  A közlekedési eszközök tervezését és gyártását szigorúan behatárolt jogszabályok szorítják korlátok közé. Bármely gazdasági tevékenységgel, kapcsolatos géppel kapcsolatosan munkavédelmi előírásokat, ezzel párhuzamosan környezetvédelmi és egészségügyi megkötéseket kell betartani. Tehát bármerre lépünk a jogi fordítás szükségessége az életünk szinte minden területén előfordulhat. A jogi dokumentumok fordítása igen megerőltető feladat. Jogi szakfordítókat igényel az ilyesfajta munka, akiknek megfelelő egyetemi tanulmányok vannak a hátuk mögött, valamint nagy tapasztalatra tettek szert a különböző jogi dokumentumok fordítása terén, fordítás Debrecen.

A helyes jogi szakfordítás

2017 május 31, szerda

A helyes jogi szakfordításhoz ezen túl azonban szükség van a két jogrendszer különbségeinek a megértésére: a magyar jogrendszer beható ismerete és a célnyelvi jogrendszer megértése egyaránt elengedhetetlen. A jogi szövegek komplexitása és speciális szókincse közismert. A megfelelő minőségű jogi fordítás a forrás- és a célnyelv ismeretén túl megkívánja a kulturális és gazdasági összefüggések megértését is, ezért irodánknál alapelv, hogy jogi végzettségű és külföldön tanult szakfordítók készítik el a jogi szövegek fordítását, fordítás Debrecen.

Az Ekvivalencia fogalma

2017 május 26, péntek

Meg kell értenünk és újra kell fogalmaznunk. Természetesen nem akárhogyan, hanem a fordításnak az eredeti és a fordított szöveg közötti ekvivalencia, azaz egyenértékűség megteremtésére kell törekednie. Az hogy ez mennyire nehéz feladat, s hogy az eredménye sokszor messze nem tökéletes, azt a fordításról az évszázadok során született szemléletes hasonlatok is bizonyítják. Ilyen  a francia eredetű, XVII. századi mondás, miszerint „A fordítás olyan, mint a nő. Amelyik szép, az nem hű, amelyik hű az nem szép”.  A fordítók nemegyszer küzdésként, harcként írják le saját tevékenységüket, melynek során megpróbálnak egyszerre két, vagy éppen sok urat szolgálni: egyfelől az idegen nyelvet, szerzőt és művet, másfelől a célnyelvet és a célnyelvi olvasókat, fordítás Debrecen.

Fordítás ellenőrzés

2017 május 19, péntek

A fordítás után az anyagok rendszerint többszöri átnézésen esnek át, amelyeknek az a célja, hogy a fordító által a szövegben elhelyezett hibákat javítsuk, és közben lehetőleg ne okozzunk a szövegben újabb hibákat. Az átnézés vagy ellenőrzés folyamata a szöveg célja és a megrendelő pénztárcája szerint sokféle alakot ölthet, kezdve a fordító által végzett „önátnézéstől” a lektorált, célnyelvi ellenőr által átnézett és korrektúrázott anyagig. Sőt a kritikus dokumentumok fordítása során az sem ritka, hogy visszafordítják az anyagot a forrásnyelvre, és ezt összevetik az eredeti szöveggel, így szűrve ki a félrefordításokat és jelentésmódosulásokat.  Ezen ellenőrzések mindegyikének az elsődleges célkitűzése a hibák megtalálása és javítása, ezáltal a fordítás minőségének javítása, fordítás Debrecen. Emellett visszajelzést is szolgáltatnak a fordítónak, valamint lehetőséget teremtenek a fordító értékelésére, teljesítményének figyelése.

Hiteles fordítás, jogi fordítás

2017 április 20, csütörtök

Az igazán fontos hivatalos iratainkat nem bízhatjuk akárkire. A hivatalos, akár jogi hátteret is igénylő ügyeink túlnyomó többségében csak hiteles fordítással ellátott okiratot fogadnak el. A jogi szakfordító tisztában van a jogi fogalmakkal, az azokat elhatároló jellemzőkkel, és ha esetleg mégis bizonytalan valamely kifejezéssel kapcsolatosan, akkor tudja, hol keresse a megoldást, fordítás Debrecen. Az érvényben lévő jogszabályok alapján hiteles fordítást, fordításhitelesítést, illetve idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordítóiroda (OFFI) készíthet. Azonban nem árt tudni, hogy a hiteles fordítást a jogszabály csak néhány kifejezett esetben teszi kötelezővé, mint például születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat fordítása.

Iratok hiteles fordítása külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz

2017 április 7, péntek

Napjainkban számos remek lehetőség kínálkozik, hogy külföldön tanuljunk és szélesítsük ismereteinket, tökéletesítsük nyelvtudásunkat, valamint igen sokan próbálnak szerencsét munkavállalás céljából más-más országokban. Azonban minden esetben szükséges, hogy a megfelelő iratokat és dokumentumokat mellékeljük jelentkezésünkkor, pl. hitelesen fordított bizonyítványunkat is. Hiteles fordításról akkor beszélünk, ha egy fordítás eredeti szöveggel való egyezőségét az arra jogosult egyén vagy szervezet külön záradékkal tanúsítja. Ez olyan formában történik, hogy az eredeti szöveget, a fordítást, és a kettő egyezőségéről szóló záradékot összefűzik, lepecsételik és aláírják, Debrecen fordítás.

Cégkivonat fordítása

2017 április 3, hétfő

Cégkivonatok, társasági szerződések, egyéb cégdokumentumok, szerződések, pályázatok, beadványok, stb. fordítása esetén a legtöbb esetben elfogadott egy fordítóiroda által készített Hivatalos Fordítás is. Ha külön jogszabály előírja, külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, csatolni kell a bejegyzési kérelemhez, fordítás Debrecen.

Professzionális fordítás

2017 március 27, hétfő

Az idegen nyelvű dokumentációk tartalmilag, szakmailag és stilisztikailag igényes fordítása elengedhetetlen feltétel a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb tudományos szakterületeken. A professzionális fordítás ezen kívül közvetlen gazdasági előnnyel is jár. Rengeteg idő és energia, és nem utolsó sorban pénz takarítható meg, ha a lefordított szöveg kifogástalan minőségű és azonnal – bosszantó utólagos javítások nélkül – felhasználható a kívánt célra, fordítás Debrecen.

Fordíthatóság, fordíthatatlanság

2017 március 24, péntek

Előfordulhat, hogy az egyik szónak nincs párja, lexikai megfelelője a másik nyelvben. Ez attól is függ, a népek mennyire vannak egymással kapcsolatban, mennyire távoliak. Az egyes nyelvcsaládok, népcsoportok ugyanis más-más szavakat, fogalmakat tartanak fontosnak. Például az eszkimóknak sok szavuk van az egyes hófajtákra, az argentínoknak a lószínre, az oroszoknak a különböző halakra, az olaszoknak a tésztákra, az angoloknak a teára, az időjárásra, a hajózásra stb. Ez a kapcsolat lehet egy- vagy kétirányú. Tehát a fordító két nyelv, két kultúra, két társadalom között közvetít. A fordításelmélet interdiszciplináris tudomány. A fordításelmélet az alkalmazott nyelvészet egyik ága, amely a fordítás folyamatát, végeredményét és funkcióját vizsgálja, a fordítói szituációban résztvevő összes nyelvi és nyelven kívüli tényező figyelembevételével.